عملکرد ایزو در سال 2014 از نگاه آمار

تعداد اعضا

165 سازمان ملی استاندارد ، شامل

119 عضو اصلی

42 عضو ناظر

4 عضو مشترک

ساختار فنی

5311 تشکل فنی، شامل

238 کمیته فنی

521 کمیته فرعی

2592 کارگروه

160 گروه مطالعاتی تک منظوره

کارکنان

دبیرخانه های فنی

37 عضو اصلی اداره دبیرخانه های کمیته های برنامه فنی ایزو را بر عهده دارند. بدین منظور 500 نفر نیروی تمام وقت برای اداره این دبیرخانه ها اختصاص داده شده است.

دبیرخانه مرکزی در ژنو

138 نفر نیروی تمام وقت از

19 کشور مسئول هماهنگی فعالیت های ایزو در سراسر دنیا هستند

تدوین استانداردهای بین المللی

مجموع استانداردها در تاریخ 31 دسامبر 2014،شامل

20493 استاندارد بین المللی و سند شبه استاندارد.

این استانداردها مشتمل بر 899179 صفحه به زبان انگلیسی و فرانسه هستند (واژگان معمولا به زبان های دیگر نیز ارائه می شود).

در سال 2014

1468 استاندارد بین المللی و سند شبه استاندارد منتشر شد که مشتمل بر 68497 صفحه در سال 2014 می باشد.

کارهای در دست انجام در سال 2014

1852 پروژه (عنوان کار) جدید به ثبت رسید.

4696 عنوان کار در دستور کار برنامه های کاری کمیته های فنی قرار گرفت.

جزئیات به شرح زیر می باشد:

1429 عنوان کار در مرحله آماده سازی،

1067 در مرحله پیش نویسی در کمیته،

2200 در مراحل پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS) و پیش نویس نهایی استاندارد بین المللی (FDIS) قرار دارد.

نشست ها

19 نشست فنی به طور متوسط در هر روز کاری سال، در نقطه ای از دنیا در حال برگزاری بوده است.

1995 نشست فنی در

46 کشور شامل

185 نشست کمیته فنی،

388 نشست کمیته فرعی،

1422 نشست کارگروه یا گروه های تک منظوره، برگزار شد.

همکاری ها

651 سازمان بین المللی با کمیته های فنی و کمیته های فرعی ایزو همکاری دارند. (پیوندهای نوع A و B)

دسترسی الکترونیک به اطلاعات فنی

در اینجا کاربران به:

20493 داده کتاب شناختی درباره استانداردهای بین المللی ایزو،

4696 داده کتاب شناختی پیش نویس استانداردهای بین المللی ایزو دسترسی خواهند داشت.

کاربران همچنین می توانند از طریق ISO Online، با دسترسی بهWorld Standards Services Network (WSSN)،به اطلاعات مربوط به تدوین استانداردها در سازمان های استاندارد بین المللی، منطقه ای و ملی و داده های کتاب شناختی مربوط به 700 هزار استاندارد، مقررات فنی و دیگر اسناد شبه استاندارد از سراسر دنیا دسترسی داشته باشند.

منتخب استانداردها و پیش نویس استانداردهای بین المللی ایزو

به تفکیک بخش های فنی در پایان سال 2014

استانداردهای بین المللی

گروه های ICS

استانداردهای بین المللی

درصد

فناوری مهندسی

5617

4/27%

فناوری مواد

4646

7/22%

الکترونیک، فناوری اطلاعات و مخابرات

3512

1/17%

حمل و نقل و توزیع کالا

2182

6/10%

کلیات، زیرساخت ها، علوم و خدمات

1897

3/9%

فناوری کشاورزی و مواد غذایی

1152

6/5%

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

822

0/4%

ساخت و ساز

506

5/2%

فناوری ویژه

159

8/0%

مجموع

20493

100%

پیش نویس و پیش نویس نهایی استانداردهای بین المللی

گروه های ICS

استانداردهای بین المللی

درصد

فناوری مهندسی

571

0/26%

فناوری مواد

474

5/21%

الکترونیک، فناوری اطلاعات و مخابرات

417

0/19%

حمل و نقل و توزیع کالا

219

0/10%

کلیات، زیرساخت ها، علوم و خدمات

213

7/9%

فناوری کشاورزی و مواد غذایی

134

1/6%

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

84

8/3%

ساخت و ساز

59

7/2%

فناوری ویژه

29

3/1%

2200

100%

داده مربوط به تولید سالانه: تعداد محصولات ایزو / تعدا کل صفحات (2014-2010)

تعداد محصولات ایزو

تعداد کل صفحات

2010

1313

53607

2011

1208

75161

2012

1280

76326

2013

1103

58793

2014

1468

68497

مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان