اعطای نشان CE و اخذ نشان CE

شما با هر زمینه فعالیت  قادر به اخذ نشان CE اروپایی و انطباق ازشرکت  OAL می باشید 

CE marking
کليه هماهنگي ها جهت اخذ نشان

 نشان CE
 

نشان ce

اطلاعات کلي
:
براي دريافت نشان
CE
دو
روش وجود دارد
:
1)
مميزي

2)
خوداظهاري


CE
به روش مميزي

1)
شناسايي
راهنماهاي موردکاربرد

2)
شناسايي نيازمندي هاي ضروري

3)
تهيه ليست
استانداردهاي ممکن

4)
استفاده از ابزارارزيابي وپيش مميزي درايران

5)
اجراي
آزمون هاي مربوطه ومميزي درآلمان

6)
گردآوري پرونده اطلاعات فني

7)
اظهارنامه
انطباق وضميمه علامت
CE

مراحل اصلي براي رسيدن به گواهينامه
CE
به روش
مميزي


1)
استعلام درخصوص هزينه ، زمان ونوع گواهي

2)
عقد قرارداد

3)
خدمات مهندسي محصول

مطالعه دايرکتيوها واستانداردهاي مربوطه

بهبود توليد
وکيفيت محصول وتهيه گزارشات


نقشه ها
مدارک رعايت الزامات ( تهيه
TECHNICAL FILE ) –
ريسک آناليز- دستورالعمل محصول
OPC
دراين روش مدت زمان انجام کار بين 6
تا 12 ماه پس از پيش مميزي خواهد بود
.

نوع ديگر دريافت مدرک براي کالاهاي
داراي ريسک پايين ، روش خود اظهاري
(SELF DECLARATION)
است .

 

اخذ ce و گواهینامه ce

 


 

 مراحل اصلي دراين روش
عبارتند از
:

1)
استعلام درخصوص هزينه ، زمان ونوع گواهي

2)
عقد
قرارداد

3)
مطالعه دايرکتيوها واستانداردهاي مربوطه

4)
تهيه وآماده سازي مدارک
موجود درارتباط با کيفيت کالا

5)
اظهارنامه توليد کننده مبني بر رعايت الزامات
اساسي

6)
تاييديه مراجع مربوطه مبني بررعايت الزامات

7)
اظهارنامه انطباق
وضميمه
CE
دراين روش اظهاروتعهد توليد کننده مبني بر رعايت الزامات ودستورالعمل
هاي مربوطه وتاييد اين اظهارات توسط مرجع مورد تاييد مبناي دريافت گواهينامه
CE
است
.
درصورتي که کالاي داراي تاييديه
CE
براساس روند
SELF DECLARATION
به کشورهاي عضو
منطقه اقتصادي اروپا
(EEA)
صادر ودر آنجا ثابت شود الزامات مربوطه را رعايت نمي کند
بايد تاييديه ازمايشگاه هاي مربوطه مبني بر رعايت الزامات اساسي را تهيه وارايه
نمايد
.
مدت زمان انجام کار براساس خوداظهاري بين 2 تا 3 ماه پس ازپياده سازي
استانداردهاي مربوطه خواهد بود
.
اعلام قيمت براساس روش مميزي پس از مطالعات
اوليه بر روي محصول و انتخاب آزمايشگاه
(NB)
داراي تاييديه از کميسيون اروپا صورت
خواهد گرفت

مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان