ایزو در مراکز آموزشی

راهکارها برای مراکز آموزشی: کلیه مراکز آموزشی برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف خود و همچنین عملکردی استاندارد و مکانیزه میتوانند از استاندارد مربوط به موسسات آموزشی که با توجه به اهداف این موسسات تدوین شده است استفاده نمایند.

ایزو پیشنهادی: 9001 – 10015- IWA 2 – 10002 – 10004 - 10668
مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان