ایزو در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

راهکارها برای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی: تمامی شرکتهایی که در زمینه نفت و گاز فعالیت دارند به توجه به اهمیت فعالیتشان در این حوزه

نیازمند استفاده از خدمات ایزو دارند.

ایزو پیشنهادی: 9001 – 1400 – 18001 – HSE – TS/29001 (سیستم مدیریت کیفیت در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی)
مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان