گواهینامه ایزو 31000

ریسک های موثر بر سازمان ها می تواند پیامدهای منفی ناشی از عملکرد اقتصادی و فعالیت حرفه ای و همچنین پیامدهای زیست محیطی, ایمنی و اجتماعی داشته باشد. بنابراین، مدیریت ریسک به طور موثر به سازمان ها کمک می کند تا در محیطی سرشار از اطمینان عملکرد خوبی داشته باشند.

ایزو 31000:2018 (مدیریت ریسک ) چیست ؟

ایزو 31000:2018 مربوط به مدیریت ریسک, اصول, چارچوب و فرآیندی برای مدیریت ریسک است. آن ایزو می تواند بدون توجه به اندازه, فعالیت یا بخش آن توسط هر سازمانی استفاده شود.

استفاده از ایزو ۳۱۰۰۰ می تواند به سازمان ها در افزایش احتمال دستیابی به اهداف، بهبود شناسایی فرصت ها و تهدیدها و استفاده موثر از منابع برای درمان ریسک کمک کند.سازمان هایی که از  ایزو ۳۱۰۰۰  استفاده می کنند می توانند شیوه های مدیریت ریسک خود را با معیار شناخته شده بین المللی مقایسه کنند و اصولی برای مدیریت موثر و حاکمیت شرکتی فراهم کنند.


استانداردهای مرتبط به ایزو ۳۱۰۰۰:

ایزو 31010:2009، تکنیک های ارزیابی ریسک - بر ارزیابی ریسک تمرکز دارند. ارزیابی ریسک به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا ریسک هایی که می توانند بر تحقق اهداف و نیز کفایت کنترل ها در محل تاثیر بگذارند را درک کنند.

ایزو 2009: 31010 بر روی مفاهیم ارزیابی ریسک، فرآیندها و انتخاب تکنیک های ارزیابی ریسک تمرکز دارد.

مشاوره رایگان واتس آپ
مشاوره تلفنی رایگان