ایزو 9001:2015

هدف از تدوین این سری استاندارد به وجود آوردن الگوئی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین كیفیت بوده كه مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت.
نکته مهم در ارتباط با این سیستم مدیریتی این است که سیستم فوق الذکر یکی از کاربردی ترین سیستم های مدیریتی جهت دستیابی به بهبود مستمر و توسعه رضایت مشتری در تمامی بخشهای صنعت و خدمات است و قابل استقرار در تمام سازمانها می باشد.