دریافت گواهینامه حلال کارخانه شکلات LINDT

دریافت گواهینامه حلال کارخانه شکلات LINDT سویئس توسط حلال گلف ایران                              
تبریک به کمپانی LINDT  جهت دریافت گواهینامه حلال گلف